FORTBILDNING

Föreläsningar och kurser är riktade mot förskola, grundskola och anpassade grundskolan. Jag besöker er gärna på er APT eller planeringsdag. Föreläsningarna arrangeras i era lokaler. Jag utgår från Stockholm men tar uppdrag i hela landet. För närvarande erbjuder jag kurser och föreläsningar kring specialpedagogik, sensomotorik,  barn som utmanar, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, tillgängliga lärmiljöer, språkutvecklande arbetssätt och empatiskt ledarskap men framför allt anpassar jag efter era behov. För mig blir ingen kurs eller föreläsning lik den andra. Jag vill tillsammans med dig som rektor eller fortbildningsansvarig planera tänkta insatser.  Välkommen att höra av dig för en mer skräddarsydd fortbildning.

Nedan är några förslag. Helst skräddarsyr jag både innehåll och upplägg efter era önskemål och behov.

När jag får ett bra nuläge så kommer jag gärna med förslag på upplägg för just er.

Fortbildningar erbjuds på plats eller digitalt. Heldag/halvdag/ önskade timmar.

Tillgänglig lärmiljö

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Olika barn kommer att behöva olika insatser utifrån sina förutsättningar, för att vara lika rustade inför framtiden. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla barn. Detta innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns lärande.

När du arbetar medvetet med en god och tillgänglig lärmiljö ger det barnen goda förutsättningar till delaktighet och inflytande. Förskolor som aktivt arbetar med att göra sina lärmiljöer tillgängliga – oavsett vilka barn som finns i gruppen för stunden – kommer på sikt att ha en verksamhet där fler barns sätt att fungera får plats. Bra generella lösningar tillsammans med ökad kunskap om förutsättningar för lärande, kan alltså göra att verksamhetens behov av särskilt stöd minskar.

Tillgänglighet är centralt för systematiskt kvalitetsarbete. Ju större tillgänglighet i verksamheten, desto bättre kvalitet och möjlighet att få med sig alla barn.

Men vad är en god lärmiljö? Hur kan vi få bort hinder och skapa skillnad genom att utvärdera och utveckla lärmiljön? Var börjar du när du känner att du inte får till det? Du får konkreta exempel på tillgängliga lärmiljöer, förslag på matriser och kartläggningsmaterial samt praktiska idéer kring hur du kan arbeta strategiskt i utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer.

Att förstå och guida barn som utmanar oss

När kraven i förskolan överstiger barnets funktionsförmåga blir resultatet beteenden som på olika sätt utmanar eller oroar oss pedagoger. Hur förstår vi behoven bakom beteendet? För att förstå hur vi ska bemöta barnet måste vi också förstå varför barnet gör som det gör, därefter kan vi anpassa och hitta metoder och strategier som fungerar. Vi går igenom begrepp som tydliggörande pedagogik, tillgänglig lärmiljö samt lågaffektivt bemötande.
Här ges konkreta råd hur du kan bemöta barnet och inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt som passar alla barn.

Språkutvecklande arbetssätt

Språket utvecklas i samspel, och som vuxna kan vi behöva utmana oss både i lyssnande och i vårt sätt att uttrycka oss när vi har både språkutveckling och relationsbygge i fokus. 
Hur utmanar vi barns språkliga kompetenser?
Hur utvecklar vi en stimulerande språkmiljö?
Hur bygger vi upp en lärandemiljö som tar tillvara språkliga samspel?
Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog och reflektion. Ni får flera konkreta förslag och verktyg som utvecklar er som ledare.

Sensomotorik och grunden för enkelt lärande

Du lär dig om hur motoriken kan påverka inlärning, impulskontroll, kroppskontroll, koncentration och underlätta vid till exempel läs och skrivsvårigheter. Du lär dig om sinnenas samspel och på vilket sätt reflexrester kan påverka. Om rörelserna inte har automatiserats kan de resultera i att barnen blir trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp. De kan även ha svårt att koncentrera sig vilket kan blockera vidare utveckling. För mycket stress påverkar all inlärning negativt – vad kan du tänka på?   Vi varvar forskning, teori och lite praktik.
Ca 2,5 timmar
 Under föreläsningen visas exempel på träning. För mer detaljerad genomgång och mer praktisk träning,  rekommenderas tillägg 1 dagars kursen "Motorisk mognad - en viktig förutsättning för barns lärande"

Motorisk mognad - en viktig förutsättning för barns lärande 

En fortsättning och fördjupning för dig som gått "Sensomotorik & Motorik - grunden för enkelt lärande".  
Du repeterar kort om grundläggande motorik, sinnenas samspel och reflexrester och hur dessa kan påverka inlärning. Du får lära dig enkla metoder för kartläggning och uppföljning av motorisk/sensomotorisk förmåga. Du får material och övningar med mål att alla barn ska ges möjlighet att uppnå motorisk åldersadekvat mognad. Varvar teori med konkreta exempel och praktik. Mål att du kan börja öva och träna med barnen direkt. 

Heldagskurs

Sagt om kursen

” Viktigt ämne som behöver påminnas om och uppdatera sig om som pedagog”
"Bra blandning teori och praktik"
"Roligt, intressant och användbart"
"Föreläsarna gjorde helheten tillsammans mycket intressant och många "ja just det, så är det ju". Många bra "aha"-upplevelser. Tack!"
"Bra att vi fick med oss ett kompendie med alla övningar."