Pernilla Unevik

Fortbildning & handledning

Om mig

Min uppfattning är att alla barn är olika och kommer till världen med olika förutsättningar. För att utvecklas i en positiv riktning har vi vuxna ett stort ansvar att bemöta och ta tillvara barns olikheter och bemöta dem utifrån deras individuella behov. Jag vill öka och sprida kunskapen och förståelsen för barn och ungdomar som på olika sätt har utmaningar med eller utan diagnoser. Mina redskap är fortbildning i form av handledning, föreläsningar samt kurser.
Målgruppen är personal inom förskola och skola. Flest uppdrag har jag mot förskola, förskoleklass och fritidshemmen.

Jag heter Pernilla Unevik, är legitimerad förskollärare och specialpedagog, utbildad i professionella samtal på avancerad universitetsnivå med bland annat pedagogisk handledning som verktyg. Jag har också utbildat mig och fördjupat mina kunskaper kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD och autismspektrumtillstånd. Jag är även diplomerad sensomotorisk tränare , vilket innebär att jag tillägnat mig kunskaper om sinnena och motorikens betydelse för utvecklingen.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom förskolan, såväl i barngrupp, men också som pedagogisk ledare. Jag har under 5 års tid arbetat som rektor samt varit med och drivit ett övergripande projekt kring systematiskt kvalitetsarbete i en kommuns alla förskolor. Jag har också startat upp ett projekt i kommunen som handlar om övergripande specialpedagogiskt stöd och utveckling mot förskola/skola.

Förutom fortbildningsuppdrag i mitt företag så arbetar jag som central utvecklingsledare i förskola och skolan i Österåkers kommun. Där föreläser jag, handleder och fortbildar pedagoger i alla förskolor och skolor. Jag har i och med detta även ett samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten där jag haft uppdrag och bland annat föreläst på konferenser för specialpedagoger och förskolechefer.

Dessutom har jag ett löpande uppdrag åt Lärarfortbildning AB där jag håller heldagskurser samt uppdragsfortbildningar mot fritidshemspersonal samt förskolepersonal i hela landet.